"HONDA CB500 Four-1975"
(avant)

.
(Photo : Patrick - Mai 1994)