"YAMAHA XJ900 N-1986"
(origine)

.
(Photo : Patrick - 1986)